Mob. +370 603 02 533

El. paštas: rastine@rekyvosprogimnazija.lt

Kodas: 190530316

PRIĖMIMAS

Informacija atnaujinta:

Informacija dėl priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikia
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Renata Jonaitienė, tel. nr. (+370 41) 39 27 91, el. p. rastine@rekyvosprogimnazija.lt
Darbo laikas: I–V 8.00–16.45
Pietų pertrauka: 12.15–12.45
 
Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio  ugdymo programas, tvarkos aprašu.

Prašymai priimami
 
Tėvai (globėjai), pageidaujantys vaiką ugdyti švietimo įstaigoje, įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pateikia prašymą. Prašymai dėl vaiko registracijos į eilę priimami popieriniu ir (ar) elektroniniu būdu (pasirašyti galiojančiu elektroniniu parašu). Galima teikti prašymą dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje el. būdu. Teikti prašymą dėl priėmimo.

Prašymai dėl vaiko registracijos į eilę ir duomenys apie vaiką įrašomi į Duomenų bazę. Įrašius vaiko duomenis į Duomenų bazę, automatiškai formuojama vaikų registracijos eilė. Prašymo pateikimo dieną tėvams (globėjams) žodžiu ir (ar) elektroniniu būdu suteikiamas prisijungimo prie Duomenų bazės vartotojo vardas.

Vaiką užregistruoti į eilę Duomenų bazėje galima tik vienoje bendrosios paskirties  švietimo įstaigoje.

Vaiko, užregistruoto į eilę pasirinktos švietimo įstaigos Duomenų bazėje, tėvai (globėjai) pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. elektroniniu ar kitokiu būdu patvirtina pageidavimą lankyti švietimo įstaigą, kai nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. nori ją pradėti lankyti.

Tėvai (globėjai), pakartotinai iki einamųjų metų vasario 1 d. nepatvirtinę pageidavimo lankyti švietimo įstaigos nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d., praranda vietą eilėje ir vaikas į pasirinktą švietimo įstaigą einamaisiais metais priimamas tik esant laisvai vietai.

Kasmet iki einamųjų metų kovo 31 d. švietimo įstaigas, vykdančias priešmokyklinio ugdymo programą, ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių bei pasirinktus modelius švietimo įstaigose  patvirtina Savivaldybės taryba. 

Kasmet iki einamųjų metų kovo 31 d. švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, grupių skaičių pagal vaikų amžių nustato Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

Grupės formuojamos nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Į laisvas vietas vaikai priimami visus metus.
Informacija apie laisvas vietas viešai skelbiama įstaigos ir Savivaldybės interneto svetainėje.
 
Išsamesnė informacija apie priėmimą į Šiaulių miesto lopšelius-darželius, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje.

Laisvos vietos grupėse.

PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ vykdomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu tvarkos aprašu.
Progimnazijos aptarnaujama teritorija.
Prašymų teikimo per elektroninę registravimo sistemą Vartotojo vadovas tėvams (globėjams, rūpintojams).
 
Elektroninius prašymus turi pateikti:
būsimųjų PUG mokinių, pirmokų, keičiančių mokyklas, atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių tėvai.
Mokiniai, kurie pereina mokytis į aukštesnio lygmens programą – penktą klasę – toje pačioje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikia mokyklos nustatytos formos prašymą.
 
Prašymai dėl priėmimo į Progimnazijoje naujai formuojamas klases pagal aptarnaujamą teritoriją priimami per e-sistemą nuo balandžio 1 d. iki balandžio 20 d. Prašymų eilė e. sistemoje suformuojama automatiniu būdu pagal gyvenamosios vietos deklaracijos datą. Jei kelių prašymų gyvenamosios vietos deklaracijos datos sutampa, eilė sistemoje suformuojama pagal prašymo pateikimo laiką / datą.
 
Papildomas priėmimas į laisvas vietas vykdomas nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.
Daugiau informacijos apie vaikų registraciją į Šiaulių miesto mokyklas galite rasti Šiaulių miesto savivaldybės tinklalapyje.
 
Esant laisvų vietų 1–4 ir 5–8 klasėse, prašymai priimami Progimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
 
Pateikiami šie dokumentai:
– prašymas;
– gimimo liudijimo kopija.
Informacija teikiama telefonu (+370 41) 51 90 39 arba el. p. rastine@rekyvosprogimnazija.lt
 
Priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo I-osios dalies programas įforminamas sutartimi.
 
Prašymų formos
Prašymo dėl priėmimo į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupę forma.
Prašymo dėl priėmimo į 2–4 ir 6–8 klases forma.

Kurioje aptarnaujamoje teritorijoje esate galite pasitikrinti čia.

KlasėLaisvos vietos
PUG3 laisvos vietos
1 klasė5 laisvos vietos
2 klasėnėra laisvų vietų
3 klasė1 laisva vieta
4 klasėnėra laisvų vietų
5 klasė6 laisvos vietos
6 klasė2 laisvos vietos
7 klasė3 laisvos vietos
8 klasė2 laisvos vietos
2023 – 2024 m. m. laisvos mokymosi vietos klasėse

Mokinių priėmimo komisija:
Komisijos pirmininkė – Gintarė Kulbeckienė, Formaliojo ugdymo skyriaus vedėja.
Komisijos sekretorė – Renata Jonaitienė, Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja.
Komisijos nariai:
Virginija Tunikaitytė, Neformaliojo ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja;
Inga Grigelienė, Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių mokytoja;
Dainora Kazlauskienė, Mokytojų metodinės tarybos pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Dalia Narkienė, Pagrindinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja;
Ignas Augustinas, informacinių technologijų inžinierius, informatikos mokytojas.

Mokinių priėmimo komisijos veiklos reglamentas
Mokinių paskirstymo į klases tvarkos aprašas
Priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Per elektroninę sistemą prašymus turi pateikti tėvai (globėjai, rūpintojai):
– būsimųjų pirmokų,
– būsimųjų penktokų, keičiančių mokyklas,
– kitų klasių mokinių, keičiančių mokyklas,
– mokinių, pereinančių iš progimnazijos į gimnazijas,
– atvykusių gyventi į Šiaulius mokinių.
– Reikia užsiregistruoti EL. REGISTRACIJOS SISTEMOJE. 
Kviečiame pasižiūrėti daugiau informacijos apie priėmimą ir e. sistemos pristatymą paspaudus ČIA

Skip to content