Mob. +370 603 02 533

El. paštas: rastine@rekyvosprogimnazija.lt

Kodas: 190530316

Pagalbos mokiniui specialistai

Informacija atnaujinta:

Alma Gridvainienė

alma.girdvainiene@rekyvosprogimnazija.lt

Savaitės dienaDarbo laikas (kontaktinės val.)Darbo laikas (nekontaktinės val.)
Pirmadienis8.30 – 13.3613.36 – 17.06
Antradienis8.30 – 13.547.30 – 8.30
Trečiadienis8.30 – 13.3613.36 – 17.06
Ketvirtadienis8.30 – 13.547.30 – 8.30
Penktadienis8.30 – 14.30

Informacija ruošiama….

 -įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
       -konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja);
       -korekcinė (padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);
       -vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
       -šviečiamoji (informuoja, aiškina);
       -koordinacinė (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją);
       -prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
       -teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus);
       -socialinio ugdymo.
-Socialinė pedagogė nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis.
-Pagal įgaliojimus atstovauja vaiko teisėms ir gina jas teisėsaugos bei kitose institucijose.
-Organizuoja socialinių paslaugų teikimą vaikui.
-Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais.
-Individualiai dirba su vaikais, turinčiais mokyklos lankomumo, emocinių ar elgesio problemų. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, tėvų teises ir pareigas.
-Nuolat bendradarbiauja su klasių auklėtojais, pedagogais, specialistais ir įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas bei ieškant efektyvių pagalbos būdų.
-Individualiai lavina ir padeda formuoti socialiai, pedagogiškai apleistų vaikų socialinius įgūdžius.

Tėvų (globėjų/rūpintojų) vizitams ar konsultacijoms reikalinga išankstinė registracija per Tamo dienyną arba elektroniniu paštu:  alma.girdvainiene@rekyvosprogimnazija.lt

Sandra Baltrušaitienė

sandra.baltrusaitiene@rekyvosprogimnazija.lt

Savaitės dienaDarbo laikas (kontaktinės val.)Darbo laikas (nekontaktinės val.)
Pirmadienis8.00 – 10.00; 11.00 – 12.0016.00 – 18.35
Antradienis8.00 – 13.00; 15.00 – 18.00
Trečiadienis8.00 – 10.00; 11.00 – 12.0015.00 – 18.00
Ketvirtadienis8.00 – 9.00; 9.35 – 10.3510.35 – 11.00; 16.00 – 18.00
Penktadienis8.00 – 13.0015.00 – 18.00

Informacija ruošiama….

Specialiosios pedagogines pagalbos paskirtis – didinti mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą. Specialioji pedagoginė pagalba ir jos reikalingumas pirmiausia aptariamas Vaiko gerovės komisijos posėdyje.

 Klasės dalyko mokytojas stebi mokinį, kuris nesugeba įsisavinti mokomojo dalyko programos. Informuoja VGK ir tėvus apie vaiko ugdymosi sunkumus. Fiksuoja pasiektus mokymosi rezultatus ir taikytas pagalbos formas. Taiko įvairius specialius mokymo būdus ir priemones, sudaro pritaikytas bei individualizuotas programas. Bendradarbiauja su VGK. 
 
Specialusis pedagogas nustato vaikų specifinius individualius poreikius ugdymo įstaigoje, šeimoje, bendruomenėje; planuoja pagalbos teikimo procesą, numatydamas tolimuosius ir artimuosius tikslus; padeda specialiųjų poreikių turinčiam vaikui adaptuotis grupėje; dalyvauja pamokose ir taip padeda specialiųjų poreikių vaikui įsijungti į klasės veiklą; kaupia informaciją apie specialiųjų poreikių vaiko pasiekimus, apie juos informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); nustato specifines vaiko negalias; konsultuoja sudarant pritaikytas bei individualizuotas programas;  sutrikusias funkcijas (suvokimo proceso, mąstymo operacijų, dėmesio ir kt.); bendradarbiauja su Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.

Sandra Baltrušaitienė

sandra.baltrusaitiene@rekyvosprogimnazija.lt

Savaitės dienaDarbo laikas (kontaktinės val.)Darbo laikas (nekontaktinės val.)
Pirmadienis12.00 – 14.0014.00 – 16.00
Antradienis13.00 – 14.0014.00 – 15.00
Trečiadienis12.00 – 14.0014.00 – 15.00
Ketvirtadienis11.00 – 14.0014.00 – 16.00
Penktadienis13.00 – 14.0014.00 – 15.00

Informacija ruošiama….

Logopedas nustato vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei jų priežastis; numato priemones korekcijai ir jas įgyvendina; bendradarbiauja su klasių auklėtojais, tėvais, socialiniu pedagogu, sudarant programas ir teikia jiems metodinę paramą; kaupia medžiagą apie specialiųjų poreikių vaikų pasiekimus, turimų įgūdžių ir pasiekimų lygį, informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).

 

Donata Milkintienė

Savaitės dienaDarbo laikas
Pirmadienis
Antradienis8.00 – 15.30
Trečiadienis
Ketvirtadienis
Penktadienis8.00 – 15.30

Informacija ruošiama….

1.1. rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie Mokinių sveikatos būklę;
1.2. pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl Mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
1.3. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);
1.4. su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptarti Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį;
1.5. identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
1.6. Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
1.7. teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus);
1.8. organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją;
1.9. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje;
1.10. teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai;
1.11. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje;
1.12. tikrinti mokinių asmens higieną;
1.13. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
1.14. dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones;
1.15. konsultuoti Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
1.16. prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;
1.17. dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą;
1.18. teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.
2. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi teisę:
2.1. gauti savo funkcijoms vykdyti reikalingą informaciją apie Mokinio ugdymo sąlygas iš Mokyklos administracijos, Mokyklos savivaldos institucijų, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų.
2.2. tobulinti kvalifikaciją.
3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigos:
3.1. užtikrinti, vadovaujantis  Asmens sveikatos paslapties kriterijais, patvirtintais  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 552 „Dėl Asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“, Mokinių asmens sveikatos informacijos konfidencialumą;
3.2. įtarus, jog Mokinys patiria psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą ar kitus vaiko teisių pažeidimus, nedelsiant pranešti raštu apie tai Mokyklos bei Biuro vadovui ir savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui;
3.3. laiku ir kokybiškai atlikti numatytas funkcijas, vadovautis profesinės etikos principais.

VSP specialistė priklauso Vaiko gerovės komisijos sudėtyje, atsakinga už sveikatos programų įgyvendinimą, bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigomis, sveikatos priežiūrą progimnazijoje, pirmosios pagalbos suteikimą ir bendradarbiavimą su kitomis medicinos įstaigomis krizės metu.

2024 metų visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planas


Audronė Gaižauskaitė

audrone.gaizauskaite@rekyvosprogimnazija.lt

Savaitės dienaDarbo laikas (kontaktinis laikas)Darbo laikas (nekontaktinis laikas)
Pirmadienis10.00 – 13.308.30 – 10.00
Antradienis8.30 – 10.00; 12.00 – 13.3010.00 – 12.00
Trečiadienis8.30 – 11.3011.30 – 14.00
Ketvirtadienis8.30 – 10.00; 12.00 – 13.3010.00 – 12.00; 13.30 – 14.00
Penktadienis8.30 – 12.3012.30 – 14.30

Informacija ruošiama….

Nijolė Bacienė

nijole.baciene@rekyvosprogimnazija.lt

Savaitės dienaDarbo laikas (kontaktinis laikas)Darbo laikas (nekontaktinis laikas)
Pirmadienis8.00 – 14.0014.00 – 17.00
Antradienis10.40 – 12.00
14.00 – 15.00
16.00 – 17.00
Trečiadienis8.50 – 14.0014.00 – 17.00
Ketvirtadienis7.30 – 10.50
11.50 – 13.00
14.00 – 16.00
Penktadienis

Informacija ruošiama….

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Živilė Steponavičienė

zivile.steponaviciene@rekyvosprogimnazija.lt

Savaitės dienaDarbo laikas (kontaktinis laikas)
Pirmadienis8.00 – 11.40
Antradienis11.50 – 12.30
Trečiadienis
Ketvirtadienis8.00 – 12.40
Penktadienis

Informacija ruošiama….

Tunikaitytė Virginija, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė;
Baltrušaitienė Sandra, spec. pedagogė, logopedė, komisijos pirmininkės pavaduotoja;
Dambrauskienė Rūta, komisijos sekretorė;
Gaižauskaitė Audronė, psichologo asistentė, komisijos narė;
Girdvainienė Alma, socialinė pedagogė, komisijos narė;
Grigaitienė Daina, ikimokyklinio ugdymo skyriaus socialinė pedagogė, komisijos narė;
Juzumienė Ieva, ikimokyklinio ugdymo skyriaus logopedė, komisijos narė;
Rimkuvienė Ina, istorijos mokytoja, komisijos narė;
Jonaitienė Renata, ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja, komisijos narė;

Daina Grigaitienė

Savaitės dienaDarbo laikas
Pirmadienis
Antradienis9.00 – 10.00; 10.15 – 11.00
Trečiadienis9.00 – 10.00; 10.15 – 11.00
Ketvirtadienis9.00 – 10.00; 10.15 – 11.00
Penktadienis9.00 – 10.00; 10.15 – 11.00

Informacija ruošiama….

 -įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);
       -konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja);
       -korekcinė (padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);
       -vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);
       -šviečiamoji (informuoja, aiškina);
       -koordinacinė (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją);
       -prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);
       -teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus);
       -socialinio ugdymo.
-Socialinė pedagogė nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis.
-Pagal įgaliojimus atstovauja vaiko teisėms ir gina jas teisėsaugos bei kitose institucijose.
-Organizuoja socialinių paslaugų teikimą vaikui.
-Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais.
-Individualiai dirba su vaikais, turinčiais mokyklos lankomumo, emocinių ar elgesio problemų. Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, tėvų teises ir pareigas.
-Nuolat bendradarbiauja su klasių auklėtojais, pedagogais, specialistais ir įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas bei ieškant efektyvių pagalbos būdų.
-Individualiai lavina ir padeda formuoti socialiai, pedagogiškai apleistų vaikų socialinius įgūdžius.

Ieva Juzumienė

Savaitės dienaDarbo laikasNekontaktinis laikas
Pirmadienis14.45 – 17.0014.00 – 14.45; 17.00 – 17.45
Antradienis14.45 – 17.0014.00 – 14.45; 17.00 – 18.00
Trečiadienis14.45 – 17.0014.00 – 14.45; 17.00 – 18.00
Ketvirtadienis15.00 – 17.0017.00 – 17.45
Penktadienis14.45 – 17.0014.00 – 14.45

Informacija ruošiama….

Ieva Juzumienė

Savaitės dienaDarbo laikasNekontaktinis laikas
Pirmadienis07.30 – 12.007.00 – 7.30; 12.00 – 14.00
Antradienis07.20 – 10.00; 10.10 – 12.007.00 – 7.20; 12.00 – 14.00
Trečiadienis07.30 – 12.007.00 – 7.30; 12.00 – 14.00
Ketvirtadienis07.20 – 10.00; 10.10 – 12.007.00 – 7.20; 12.00 – 15.00
Penktadienis07.30 – 11.307.00 – 7.30; 11.30 – 14.00; 17.00 – 17.20

Informacija ruošiama….

Rita Jonytienė

Savaitės dienaDarbo laikas
Pirmadienis8.00 – 15.30
Antradienis
Trečiadienis
Ketvirtadienis8.00 – 15.30
Penktadienis

Informacija ruošiama….

Skip to content