Mob. +370 603 02 533

El. paštas: rastine@rekyvosprogimnazija.lt

Kodas: 190530316

Savivalda

Informacija atnaujinta:


Progimnazijos taryba yra aukščiausioji progimnazijos savivaldos institucija. Progimnazijos taryba telkia progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam progimnazijos valdymui, padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems progimnazijos interesams.

PROGIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS

Tarybos pirmininkė: Daiva Udrienė – Rozgaitė, dailės ir technologijų mokytoja
Tarybos pirmininkės pavaduotoja: Lina Švėgždaitė, tėvų atstovė

Nariai:
Ignas Augustinas, IT mokytojas
Dainora Kazlauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Laimutė Balužienė, tėvų atstovas
Agnė Gudonienė, tėvų atstovė
Armandas Meškauskas, mokinių atstovas (7 klasė)
Aronas Aleknavičius, mokinių atstovas (8A klasė)
Urtė Pladytė, mokinių atstovas (8B klasė)

TIKSLAS:
telkti progimnazijos bendruomenę ugdymo proceso, orientuoto į vaikų/mokinių pasiekimų gerinimą, organizavimui ir saugios bei tradicines progimnazijos vertybes puoselėjančios mokymo(si) aplinkos kūrimui.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

Tarybos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Vitkauskienė.


Mokinių  taryba inicijuoja ir padeda organizuoti progimnazijos  renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl  mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros,  socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja  rengiant progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus,  svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl  institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į progimnazijos  tarybą.
Mokinių tarybos tikslas – vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai sprendžiant svarbius mokyklos veiklos klausimus, ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį sąmoningumą, skatinti mokinių lyderystę, kūrybiškumą ir savarankiškumą. 

Mokinių tarybą sudaro deleguoti 5–8 klasių mokinių atstovai (seniūnai (-ės) ir jų pavaduotojai (-os)), išrinkti klasėse atviru balsavimu klasės valandėlių metu. Pirmojo mokinių savivaldos susirinkimo metu išrenkamas mokinių tarybos pirmininkas.

MOKINIŲ TARYBOS SUDĖTIS

Anna Černov, 4A klasė
Danielė Chochulina, 4B klasė
Barbora Jančenkovaitė, 5 klasė
Skaistė Spudaitė, 5 klasė
Matas Levickis, 5 klasė
Elija Ružauskaitė, 6A klasė
Gabrielė Šapaitė, 6A klasė
Milda Nociūtė, 6B klasė
Tadas Ignatavičius, 6B klasė
Armandas Meškauskas, 7 klasė
Emilija Karpinaitė, 7 klasė
Goda Lukytė, 7 klasė
Arnas Bačiūnas, 8A klasė
Aronas Aleknavičius, 8A klasė
Austėja Dargužytė, 8A klasė
Emilija Fiodorovaitė, 8A klasė
Faustas Vikšrys, 8B klasė
Gabija Juraitė, 8B klasė
Urtė Pladytė, 8B klasė
 
Mokinių tarybos pirmininkė Emilija Fiodorovaitė.
Moknių tarybos pirmininkės pavaduotoja Austėja Dargužytė.

Skip to content