Mob. +370 603 02 533

El. paštas: rastine@rekyvosprogimnazija.lt

Kodas: 190530316

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Informacija atnaujinta:

Bendrosios programos (BP) – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai.

Ugdymo turinys atnaujinamas remiantis šalies švietimo būklės analize.
BP paskutinį kartą atnaujintos 2008–2011 m. (lietuvių kalbos ir literatūros – 2016 m.).
BP atnaujinimo tikslas – užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę.
BP atnaujinimo kryptys:
·         Stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą.
·         Sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti aukštesnių rezultatų, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, dalykų turiniu ugdant kompetencijas.

Kompetencijos – pasirengimas prasmingai veikti. Kompetencija neskaidoma, ji apima žinias, gebėjimus ir vertybines nuostatas.
Dalykų turinio atnaujinimas grindžiamas 6 kompetencijomis:
1.      Komunikavimo;
2.      Kultūrine;
3.      Kūrybiškumo;
4.      Pažinimo;
5.      Pilietiškumo;
6.      Socialine, emocine ir sveikos gyvensenos.

Vaiko raidos aprašas
Priešmokyklinio amžiaus vaiko raidos aprašas
Komunikavimo kompetencija
Kultūrinė kompetencija
Kūrybiškumo kompetencija
Pažinimo kompetencija
Pilietiškumo kompetencija
SESG kompetencija
Skaitmeninė kompetencija

Gintarė Kulbeckienė, Formaliojo ugdymo skyriaus vedėja, darbo grupės vadovė;
Renata Jonaitienė, Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja;
Virginija Tunikaitytė, Neformaliojo ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja;
Mindaugas Krasauskas, Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas, atsakingas už mokymosi aplinkų ir priemonių pagal UTA planavimą ir įsigijimą;
Inga Grigelienė, Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Dainora Kazlauskienė, Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Dalia Narkienė, Pagrindinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
Monika Salienė, 2A klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) komiteto narė;
Emilija Fiodorovaitė, 8a klasės mokinė, mokinių tarybos pirmininkė.

Ugdymas pagal UTA programas Progimnazijoje organizuojamas tokiais etapais:
1 etapas: nuo 2023-09-01 – nelyginėse klasėse (1, 3, 5, 7);
2 etapas: nuo 2024-09-01 – lyginėse klasės (2, 4, 6, 8).

Skip to content